Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

 

1) Xây dựng tinh thần phát huy trí tuệ của mỗi nhân sự để hình thành tri thức tập thể.

2) Nâng cao nhận thức, hành động kỷ luật, xây dựng tư tưởng kỷ luật và con người kỷ luật, hướng đến xây dựng “Văn hóa kỷ luật”.

3) Nhân sự lãnh đạo phải được trải nghiệm thực tiễn qua nhiều vị trí công việc, biết vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tế, không ngừng tự rèn luyện bản thân, luôn tận tâm, cống hiến hết mình và đoàn kết vì lợi ích chung, phải có khả năng chịu được áp lực lớn từ nhiều phía, nhất là những người giữ nhiều trọng trách, phải nắm rõ quan điểm, chính sách quản trị nhân sự, làm gương và truyền đạt để mọi người hiểu và noi theo.

4) Quan điểm đánh giá nhân sự: Nhân sự được đánh giá trên tinh thần hỗ trợ, hợp tác, tạo động lực làm việc và khơi dậy nhiệt huyết phấn đấu, phát triển bản thân phù hợp định hướng chiến lược công ty. Công ty duy trì việc đánh giá nhân sự thường xuyên nhằm xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự phù hợp, sàng lọc nhân sự không phù hợp, đồng thời bổ sung nhân sự từ bên ngoài để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

5) Quan điểm tuyển dụng: Tuyển dụng bổ sung nguồn từ bên ngoài phù hợp với công ty, đảm bảo toàn vẹn giá trị cốt lõi được nhận diện qua văn hóa doanh nghiệp mà công ty đã hình thành trong quá trình phát triển.

6) Quan điểm đào tạo: Công ty tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tốt nhất năng lực của mình, phấn đấu rèn luyện để có thể trở thành lãnh đạo, đáp ứng nhu cầu phát triển không giới hạn của công ty. Nhân sự lãnh đạo các cấp phải thể hiện tính kỷ luật, nghiêm túc trong công việc, chuẩn mực trong tác phong và hành vi ứng xử, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản trị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và đào tạo, phát triển nhân sự cấp dưới. 

7) Quan điểm đãi ngộ:

  • Lương theo mặt bằng chung của xã hội, xứng đáng với đóng góp của mỗi cá nhân.
  • Lương theo mặt bằng chung của xã hội, xứng đáng với đóng góp của mỗi cá nhân.
  • Chế độ đãi ngộ theo giá trị gia tăng của công ty dựa trên sự cống hiến trong một thời gian nhất định và sự gắn bó của nhân sự với Công ty.
  • Các chế độ, phúc lợi khác: BHXH; BHYT; đồng phục, bảo hộ LĐ, tiền ăn, nhà tập thể, nhà công vụ, hỗ trợ cưới hỏi; hỗ trợ tang chế……
Facebook